Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. november 1990 en ten kantore van de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden, Zwolle, Lelystad, Meppel d.d. november 1990 onder nummer 70/1990.

1. Geldigheid

Alle transakties geschieden uitsluitend op onderstaande voorwaarden, welke worden geacht door de koper te zijn aanvaard. Van de verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijkende overeenkomsten verbinden ons slechts voor zover deze door ons schriftelijk zijn gesloten en gelden slechts voor de daarop betrekking hebbende transakties. Bij strijd met schriftelijke inkoopvoorwaarden van afnemers gelden uitsluitend onze hieronder gemelde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk wordt overeengekomen.

2. Offerten en Prijzen

Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ook die welke in onze catalogi en prijscouranten staan vermeld, zijn onzerzijds steeds vrijblijvend. De prijs- c.q. kostenopgaven zijn niet bindend, voor zover zij een verandering ondergaan tengevolge van wijzigingen in de salarissen, lonen, belastingen, sociale lasten, vervoerskosten, etc.

3. Leveringstermijn

De in de offerten en orderbevestigingen genoemde leveringstermijnen gelden onzerzijds slechts bij benadering, ook als wij die uitdrukkelijk hebben aanvaard. Leveringstermijnen kunnen nooit worden gezien als fatale termijn en overschrijding van leveringstermijnen door ons laten de verplichting van de koper de goederen af te nemen ongewijzigd, zonder dat hij gerechtigd is de koopovereenkomst te annuleren, de ontvangst of betaling der goederen te weigeren of op een schadevergoeding aanspraak te maken.

4. Levering

De verplichting tot levering wordt niet aangegaan alvorens uit de verkregen informaties ons blijkt dat de koper voldoende kredietwaardig is te achten. Wij behouden ons het recht voor, alvorens de goederen te leveren voldoende zekerheid van de koper te eisen, dat hij de tegenover ons aangegane verplichtingen zal nakomen.

5. Betaling

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum, zonder aftrek van enige korting. De koper is in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daartoe is vereist. Bij overschrijding van de betalingstermijn is over het te laat betaalde bedrag een rente verschuldigd van 1 % per kalendermaand of gedeelte ervan. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die voortvloeien uit de incassering van onze vordering, waaronder begrepen de kosten van een faillissementsaanvraag, welke kosten tenminste 15 % van onze vordering bedragen, zijn geheel voor rekening van de koper.

6. Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat al zijn vorderingen op koper uit welken hoofde dan ook volledig zullen zijn voldaan. De koper verplicht zich deze geleverde zaken op eerste aanmaning aan ons terug te geven en machtigt ons of degene die wij daartoe aanstellen, reeds nu voor alsdan de ruimten waar de goederen zich bevinden, te betreden en dezen weg te halen. Het is de koper verboden, behoudens onze schriftelijke toestemming nog niet volledig betaalde goederen op een andere wijze aan derden in onderpand te geven of hiertoe een stil pandrecht te vestigen, te verhuren of in bruikleen af te staan.

7. Reklames

Reklames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen te geschieden en worden na het verstrijken van deze termijn niet meer geaccepteerd. Een reklame geldt slechts als door ons erkend als wij dit schriftelijk hebben bevestigd. Retourgoederen dienen steeds franko aan onze magazijnen te worden afgeleverd.

8. Garantie

Mocht zich aan een door ons geleverd produkt een gebrek voordoen waarvan de koper bewijst, dat dit een gevolg is van een fabricage- of materiaalfout en dientengevolge normaal gebruik niet meer mogelijk is, dan verplichten wij ons c.q. onze leverancier zich nieuwe onderdelen kosteloos te leveren of te vergoeden of te herstellen naar onze eigen keuze of naar die van de leverancier. Indien de door ons geleverde goederen op enigerlei wijze door de koper of derden zijn verwerkt of gemonteerd; worden deze beschouwd als zijnde goedgekeurd en geaccepteerd. De voor garantiebeoordeling aan ons toegezonden goederen, dienen franko aan onze magazijnen te worden afgeleverd. Voor de in onze werkplaatsen verrichte reparaties is de garantie beperkt tot het kosteloos verhelpen van de gereklameerde gebreken mits wij daartoe in onze werkplaatsen in de gelegenheid worden gesteld. De garantie vervalt wanneer de aan de apparaten aangebrachte verzegeling is verbroken of indien van ondeskundige of foutieve montage, van abnormaal gebruik of onvoldoende onderhoud sprake is. Zij vervalt tevens indien niet alle gegevens, nodig voor een onderzoek, op eerste verzoek worden verstrekt.

9. Aansprakelijkheid

Behoudens het niet voldoen aan onze verplichtingen uit overeenkomst, zijn wij nimmer aansprakelijk te stellen voor andere schaden in welke vorm of uit welken hoofde ook, noch door de koper, noch door derden.

10. Auteursrechten

Alle ten behoeve van een bestelling of offerte door ons verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere dokumenten, blijven ons eigendom. Het is de koper verboden, zonder onze schriftelijke toestemming, deze bescheiden aan derden te overhandigen of te tonen. Evenmin mogen de door ons geïmporteerde artikelen door de koper op tentoonstellingen worden geëxposeerd, tenzij wij daartoe schriftelijk toestemming hebben verleend.

11. Geschillen

Geschillen, voortvloeiende uit onze verkoop- en leveringsvoorwaarden of verband houdende met de door ons gedane leveranties, dienen, met uitsluiting van iedere andere rechter, te worden voorgelegd aan de competente rechter in het Arrondissement Leeuwarden.

Gebr. Ferwerda B.V.

Leeuwarden – Dokkum – Drachten – Heerenveen – Hoogeveen – Ede – Meppel – Sneek – Zwolle.